Algemene voorwaarden

Algemene reservatievoorwaarden voor individuele klanten van de VZW Gîte Mozaïk Louvain-la-Neuve

(Laatst bijgewerkt juni 2023)

Doel

 • Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van elke reservering gemaakt bij de VZW Gîte Mozaïk Louvain-la-Neuve (hierna "de VZW"). Elke reservering is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, evenals van het huishoudelijk reglement van de gîte.
 • Elke afwijking van deze voorwaarden of het huishoudelijk reglement moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk verzoek per post of e-mail. In voorkomend geval kan een tariefwijziging worden toegepast. 
 • Het akkoord van de klant met deze algemene voorwaarden treedt in werking op het moment van de schriftelijke bevestiging van de reservering: per e-mail, per ondertekend contract of bij ontvangst van de aanbetaling of het totale bedrag van de reservering. Zonder deze instemming is geen enkele reservering mogelijk. De klant heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die individuele klanten maken via de website www.gite-mozaik.be (of www.kaleo-asbl.be), per e-mail, telefonisch of bij de receptie van de gîte.
 • Een individuele klant (hierna "klant") is elke persoon die een reservering maakt voor maximaal 9 personen. Elke reservering voor 10 personen of meer wordt beschouwd als een groepsreservering en is onderworpen aan de Algemene reservatievoorwaarden voor groepen.

Reserveringsvoorwaarden

 • De toegang tot de gîte is voorbehouden voor actieve, vaste leden of aangeslotenen bij het Kaleo-netwerk. Een lidmaatschapskaart, die gedurende een kalenderjaar geldig is voor alle accommodaties van het Kaleo-netwerk, moet verplicht worden aangeschaft.
 • Een reservatie wordt definitief na ontvangst door de VZW van de volledige betaling van de reservatie. Deze betaling dient te gebeuren binnen de 10 dagen na bevestiging van de reserveringsaanvraag, bij gebreke waaraan de VZW zich het recht voorbehoudt de reservering van rechtswege te annuleren.
 • In het geval van late boekingen en/of boekingen die rechtstreeks bij de receptie worden gedaan, moet het saldo van de boeking uiterlijk op het moment van inchecken worden betaald.
 • Reserveringen worden geaccepteerd voor maximaal 7 nachten. Bij het uitchecken kan de reservering worden verlengd met maximaal 7 nachten, afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment.
 • Tijdens bepaalde periodes kan een minimum aantal overnachtingen vereist zijn.
 • Alle gasten moeten bij aankomst een identiteitsbewijs voorleggen.

Speciale voorwaarden voor gedeelde kamers (slaapzalen): 
Gedeelde kamers zijn gereserveerd voor personen jonger dan 26 jaar en/of voor personen in het bezit van een geldige studentenkaart.

Prijzen en betalingswijze

 • De prijzen voor overnachtingen kunnen op elk moment variëren, met name afhankelijk van het seizoen. Voor alle overnachtingen van eenzelfde verblijf geldt echter dezelfde prijs, namelijk die van de eerste nacht. 
 • De prijzen worden vastgesteld op het moment van bevestiging van de reservering. Ze worden uitgedrukt in euro's en zijn inclusief alle belastingen.
 • Het saldo van de reservering is automatisch verschuldigd binnen 10 dagen na bevestiging van de reservering. Eventuele bedragen voor extra consumpties of diensten moeten uiterlijk op de dag van vertrek worden betaald.
 • Alle bedragen moeten in euro's worden betaald. Contante betaling wordt geaccepteerd voor boekingen van minder dan € 300. Bankoverschrijvingen en betalingen met creditcards worden geaccepteerd. Bankcheques worden niet geaccepteerd. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de klant.

Late aankomst

 • Voor elke aankomst na het sluitingsuur van de receptie wordt verzocht om minstens 1 uur voor sluitingstijd contact op te nemen met de accommodatie/gîte per telefoon of e-mail, zodat de toegangsmodaliteiten kunnen worden gecommuniceerd.
 • Indien de klant de gîte niet informeert over zijn/haar aankomst buiten de openingsuren van de receptie, kan de toegang tot het gebouw niet worden gegarandeerd en wordt er geen terugbetaling gedaan. Als de nachtwaker toegang kan verlenen, dan wordt er toch een vergoeding van € 15 in rekening gebracht.

Annulering of wijziging

 • De klant heeft geen herroepingsrecht.
 • Elk verzoek tot annulering of wijziging moet schriftelijk (per aangetekende post of e-mail) worden gedaan ten minste 7 dagen voor het begin van het verblijf. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal geen terugbetaling, annulering of wijziging mogelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door de VZW.
 • Elke door de VZW aanvaarde wijziging brengt administratieve kosten met zich mee die overeenkomen met 10% van het bedrag van de reservering.
 • Elke door de VZW aanvaarde annulering brengt administratieve kosten met zich mee ten bedrage van € 10.
 • In het geval van een "no show" (een klant die niet is komen opdagen en zijn reservering niet heeft geannuleerd) is het volledige bedrag van de reservering verschuldigd door de klant. Aankomst na de onaangekondigde check-in tijd kan worden beschouwd als een "no show".
 • Bij voortijdig vertrek van de klant, wordt er niets terugbetaald.
 • Indien van toepassing, worden terugbetalingen uitsluitend per bankoverschrijving gedaan.

Annulering of wijziging door de VZW

 • Indien de VZW niet in staat is de overeengekomen diensten te leveren, kan zij de klant een arrangement van gelijke of betere kwaliteit aanbieden zonder prijswijziging. Een eventueel hieruit voortvloeiend prijsverschil is voor rekening van de gîte. Indien geen arrangement mogelijk is, worden alleen de betaalde bedragen terugbetaald.
 • Indien een gebeurtenis buiten de wil van de VZW haar verhindert de overeengekomen diensten te leveren, of in geval van overmacht, kan de VZW de reservering annuleren mits terugbetaling van de betaalde sommen.

Schade, diefstal en ongevallen

 • Het goed wordt geacht in goede staat en volledig te zijn bij aankomst. De klant dient elke beschadiging of elk defect onmiddellijk te melden aan de beheerder van de gîte of zijn vertegenwoordiger.
 • Schade die door de klant wordt veroorzaakt aan de uitrusting en de gebouwen van de gîte, is voor rekening van en zal gefactureerd worden aan de klant.
 • De gîte zal daartoe het bedrag van de veroorzaakte schade aan de klant factureren op basis van een bestek, vermeerderd met een schadevergoeding van 20% van het schadebedrag.
 • De gîte wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen tijdens het verblijf.
 • De gîte kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die niet onder haar wettelijke aansprakelijkheid vallen. Meer in het bijzonder kan de gîte niet verantwoordelijk worden gesteld voor de prestaties uitgevoerd door derden, zowel binnen als buiten haar infrastructuren, die door de gîte werden besteld voor rekening van haar klanten.

Onderhoud van de accomodatie en hygiëne

 • De gasten worden gevraagd mee te werken aan een aantal diensten die nodig zijn voor het goede onderhoud van de accomodatie: 
  • De ruimten worden in een staat van algehele netheid gehouden. Hiervoor wordt schoonmaakmateriaal ter beschikking gesteld.
  • De instructies voor het sorteren van afval en de plaatselijke voorschriften worden strikt nageleefd.
  • De ter beschikking gestelde ruimten worden netjes gehouden.
  • Aan het einde van het verblijf worden de lakens in de daarvoor bestemde bakken op de verdieping gelegd en worden de dekens op de bedden gevouwen.
 • Om hygiënische redenen:
  • Een hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop zijn voorzien voor elk bed en moeten gebruikt worden.
  • Roken is strikt verboden in de gîte, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 19-01-2005.
  • Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingshonden.
 • Het aantal personen in een groep mag nooit groter zijn dan het aantal beschikbare bedden. Meubilair mag in geen geval verplaatst worden.
 • Ongepast gebruik van het brandalarm wordt bestraft met een boete van € 250. In geval van onnodige tussenkomst van de hulpdiensten zullen de kosten ten laste van de reiziger(s) vallen. Elke wijziging aan de uitrustingen die bijdragen tot de veiligheid van het gebouw of de gasten (blokkering van de branddeuren, wijziging van het detectiesysteem, enz.) zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de reiziger(s), zonder compensatie.

Omgeving van de accomodatie

 • Uit respect voor de andere gasten en buren, is het essentieel om stil te zijn in en rond de gîte tussen 22u en 7u. 
 • Elk gebruik van versterkte geluidsapparatuur is onderworpen aan de toestemming van de accomodatie en moet voldoen aan het Koninklijk Besluit van 24-02-1977 (gepubliceerd 26-04-1997). In geval van niet-naleving van deze clausule, behoudt de accomodatie zich het recht voor om de gebruiker zonder schadevergoeding uit te sluiten.
 • Uit respect voor de buren wordt nachtelijke overlast niet getolereerd. In geval van een eerste interventie van de beheerder van de gîte of zijn vertegenwoordiger zal een forfaitair bedrag van € 25 aan de klant worden aangerekend. In geval van meerdere interventies door de beheerder of zijn vertegenwoordiger en/of de politie wegens nachtelijke overlast, wordt de klant een forfaitaire vergoeding van € 250 per interventie aangerekend.

Geldigheid en wijziging van deze voorwaarden en prijzen

 • De nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
 • Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De klant dient hiervan kennis te nemen voordat hij een nieuwe reservering maakt.
 • In geval van wijziging van tarieven of deze voorwaarden heeft de klant het recht om zijn verblijf kosteloos te annuleren per aangetekende brief of per e-mail binnen 7 dagen na kennisgeving van de wijziging. De VZW heeft het recht om een dergelijk verzoek te weigeren onder handhaving van de oude tarieven en algemene voorwaarden voor het verblijf in kwestie.

Geschil

 • Elke som die onbetaald is op zijn vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de gebruikelijke interest van 12 % per jaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % voor administratieve kosten, met een minimum van € 50.
 • Bij niet-naleving van de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement van de gîte kunnen schadevergoedingen worden gevorderd.
 • Klachten met betrekking tot de geleverde diensten worden alleen in behandeling genomen indien ze schriftelijk binnen 7 dagen na het verrichten van de diensten bij de manager van de accomodatie worden ingediend.
 • In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.